Pobierz

Komunikaty

KOMUNIKAT dot. użytkowania obiektów w okresie jesienno - zimowym


 
K O M U N I K A T 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Cieszynie 
dot. użytkowania obiektów budowlanych w sezonie jesienno - zimowym
 
        W okresie jesienno - zimowym występuje zwiększone ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia, związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. Właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani, utrzymywać i użytkować obiekty budowlane zgodnie z zasadami wyznaczonymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, osoby odpowiedzialne powinny zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektów budowlanych, oraz każdorazowo podjąć działania mające na celu usunięcie zagrożeń, m.in. przez sprawdzanie grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach i bezzwłoczne usunięcie nadmiaru śniegu, lodu, sopli lodowych, nawisów śnieżnych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi lub mienia, a także stabilności konstrukcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty użyteczności publicznej, w których przebywa jednorazowo znaczna liczba osób takie jak: hale handlowe, sportowe, widowiskowe, wystawiennicze, kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach w tym obiekty o dużych powierzchniach dachów i lekkiej konstrukcji wieloprzęsłowej. 
 
       Prace związane z usuwaniem nadmiaru śniegu na dachach, należy wykonywać z zachowaniem warunków BHP, pod nadzorem osób posiadających odpowiednią wiedzę techniczną, celem wykluczenia ryzyka niekorzystnego obciążenia konstrukcji obiektu.
 
      Okres jesienno - zimowy, to czas w którym występuje wzmożone zagrożenie związane z eksploatacją urządzeń grzewczych. Potwierdzają to szczególnie, przypadki zatruć tlenkiem węgla. Dlatego zwracamy uwagę właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych na przestrzeganie obowiązku przeprowadzania co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, instalacji gazowych, kotłów gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Właściciele, zarządcy oraz użytkownicy są zobowiązani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości wynikających z przeprowadzonej kontroli, które mogłyby spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwo mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem. Przypominam zarządcom i właścicielom obiektów budowlanych, a zwłaszcza budynków mieszkalnych o kierowanie do użytkowników odpowiednich pouczeń i apeli o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa ich użytkowania, celem uniknięcia m.in. zatrucia tlenkiem węgla, wybuchu gazu lub pożaru.
 
        Obiekty budowlane w czasie ich użytkowania, powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom stanu technicznego (art. 62 ustawy Prawo budowlane). Odpowiedzialnym z mocy prawa za utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych jest właściciel lub zarządca obiektu (art. 61 ustawy Prawo budowlane).
 
        Osoby odpowiedzialne za stan techniczny obiektów, oraz zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkowania podlegają odpowiedzialności administracyjnej i karnej. Zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane, niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Cieszynie
 Jan Smolarz
 
Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682)
2.Rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 12/09 z dnia 30.12.2009 r. (Dz. U. Woj. Śl. Nr 235/2009)
 
 

Copyright © PINB Cieszyn

Designed by: Strony Dla Firm